Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií

Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií je občianske združenie, ktoré sa venuje podpore vzdelávania, výskumu a inovácií v Slovenskej republike prostredníctvom vzdelávacích, výskumných a vývojových kapacít, budovaním vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou a zužitkovaním zahraničných skúseností. Vzniklo v roku 2010 odkedy vyvíja svoju bohatú činnosť. Medzi aktivity združenia patria predovšetkým:

 1. Vedecké, výskumné a vývojové aktivity,
 2. Vzdelávacie aktivity vrátane rozvoja moderných spôsobov vzdelávania
 3. Prenos poznatkov z vedy, výskumu a vývoja do praxe
 4. Rozvoj zamestnanosti v regiónoch
 5. Tvorba koncepcií, analýz, prieskumov a štúdií, spracovanie programových a strategických dokumentov,
 6. Vydavateľské a publikačné aktivity
 7. Aktivity think-tanku pre rozvoj vedy, výskumu a vývoja,
 8. Informačné, osvetové, propagačné a marketingové aktivity
 9. Rozvoj inovačného potenciál u podnikateľských a nepodnikateľských subjektov
 10. Rozvoj regiónov s ohľadom na inovácie, IKT, vzdelávanie a informačné aktivity,
 11. Aktivity zamerané na networking, transfer know-how, budovanie sietí a rozvíjanie regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce,
 12. Podpora rozvoja a vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (z angl. „Public Private Partnerships“)
 13. Aktivity zamerané na rozvoj personálnych, technických, znalostných a inštitucionálnych kapacít vo vede, výskume a vývoji, školstve, informatizácii, štátnej a verejnej správe, neziskovom a ziskovom sektore, poradenské projekty, projekty technickej asistencie,
 14. Organizovanie a tréningové aktivity na workshopoch, konferenciách, pracovných stretnutiach a organizačné zabezpečenie týchto aktivít,
 15. Poradenstvo v projektovom manažmente, finančnom riadení a financovaní projektov, poradenstvo pri plánovaní, implementácii, monitorovaní a evaluácii projektov; spracovanie projektových plánov a štúdií realizovateľnosti,
 16. Poradenstvo v riadení v neziskovom, štátnom, verejnom a ziskovom sektore (stratégia, systémy a nástroje riadenia, oblasť riadenia ľudských zdrojov, marketingu a propagácie, financií, Public Relations a ďalších oblastí riadenia).