Aktuality

Marketingová komunikácia v čase koronakrízy

Vedecko-odborný seminár pre doktorandov a mladých výskumníkov


Marketingová komunikácia v čase koronakrízy: Pozvánka

 

Médiá v čase koronakrízy

Vedecko-odborný seminár pre doktorandov a mladých výskumníkov

Aké dopady má pandémia na mediálnu sféru? Trpia regionálne médiá? Šíria sa počas krízy súvisiacej s COVID-19 výraznejšie dezinformácie? Ako sa menia televízne obsahy? Ako sa komunikácia v médiách počas koronakrízy odráža na duševnom zdraví? Na tieto otázky sa pokúsili odpovedať účastníci vedecko-výskumného seminára pre doktorandov a mladých vedeckých výskumníkov s názvom Médiá v čase koronakrízy. Seminár, ktorého usporiadateľom boli Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v spolupráci s Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra marketingových komunikací Vysokej školy kreativní komunikace v Prahe a Európska akadémia manažmentu, marketingu a médií v Bratislave, sa uskutočnil 16.4.2021 a to v rámci riešenia výskumných projektov APVV – 18 – 0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov a AGA CZ-20200415/010 – 5/2020 Nové trendy v marketingové komunikaci v interkulturních souvislostech. Na seminári odzneli inšpiratívne príspevky, mapujúce dopady krízy na mediálnu komunikáciu a zároveň sa rozvinul vedecký dialóg pod gestorstvom významných odborníkov z viacerých inštitúcií. Na záver účastníci vyjadrili želanie vytvoriť tradíciu vzájomnej spolupráce v organizovaní tohto vedeckého podujatia.


Médiá 2.0: Pozvánka


Médiá 2.0: Program

 

Čo pre Vás znamená dôvera?

Venujte pár minút vyplneniu zaujímavého dotazníka, prispejete tak k vedeckému bádaniu.

 

Možnosť darovania vašich 2% z dane
Predvyplnené tlačivo

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti.

Touto cestou vás chceme všetkých srdečne pozdraviť a zároveň informovať o možnosti podporiť občianske združenie s názvom Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií (EAMMM, o.z.), ktoré vzniklo v roku 2010 na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy v Nitre a zaoberá sa najmä podporou vzdelávania, výskumu a inovácií v Slovenskej republike, budovaním vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, ako aj zužitkovaním zahraničných skúseností.

Vaše 2% z dane využijeme na:

  • edičnú a vydavateľskú činnosť – vydávanie vedeckého časopisu DOT.COMM a podpora publikovania monografií, či učebníc (pridelené ISBN na publikácie, vydavateľstvo sídli v Bratislave),
  • spoluorganizáciu každoročných katedrových podujatí – medzinárodná konferencia (KO)MÉDIA, doktorandská konferencia Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, medzinárodná študentská súťaž v kreatívnej marketingovej komunikácii Cirkulátor,
  • podporu realizácie študentského projektu Eskalátor,
  • vedenie transparentného účtu,
  • prevádzkovanie domény webového sídla združenia, ako aj časopisu DOT.COMM.

Veľmi radi sa budeme podieľať aj na vzniku nových podujatí či projektov, ktoré vzídu z vašej či našej iniciatívy.

Vopred vám srdečne ďakujeme za vašu podporu, ktorá umožní skvalitniť realizáciu vyššie spomenutých aktivít.

V mene členov EAMMM, o.z.

Edita Štrbová

Šéfredaktorka časopisu DOT.COMM – časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie © EAMMM, o.z.