Aktuality

Čo pre Vás znamená dôvera?

Venujte pár minút vyplneniu zaujímavého dotazníka, prispejete tak k vedeckému bádaniu.

 

Možnosť darovania vašich 2% z dane
Predvyplnené tlačivo

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti.

Touto cestou vás chceme všetkých srdečne pozdraviť a zároveň informovať o možnosti podporiť občianske združenie s názvom Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií (EAMMM, o.z.), ktoré vzniklo v roku 2010 na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy v Nitre a zaoberá sa najmä podporou vzdelávania, výskumu a inovácií v Slovenskej republike, budovaním vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, ako aj zužitkovaním zahraničných skúseností.

Vaše 2% z dane využijeme na:

  • edičnú a vydavateľskú činnosť – vydávanie vedeckého časopisu DOT.COMM a podpora publikovania monografií, či učebníc (pridelené ISBN na publikácie, vydavateľstvo sídli v Bratislave),
  • spoluorganizáciu každoročných katedrových podujatí – medzinárodná konferencia (KO)MÉDIA, doktorandská konferencia Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, medzinárodná študentská súťaž v kreatívnej marketingovej komunikácii Cirkulátor,
  • podporu realizácie študentského projektu Eskalátor,
  • vedenie transparentného účtu,
  • prevádzkovanie domény webového sídla združenia, ako aj časopisu DOT.COMM.

Veľmi radi sa budeme podieľať aj na vzniku nových podujatí či projektov, ktoré vzídu z vašej či našej iniciatívy.

Vopred vám srdečne ďakujeme za vašu podporu, ktorá umožní skvalitniť realizáciu vyššie spomenutých aktivít.

V mene členov EAMMM, o.z.

Edita Štrbová

Šéfredaktorka časopisu DOT.COMM – časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie © EAMMM, o.z.