Zameranie časopisu

Dot.comm

Časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie
Journal for the theory, research and practice of media and marketing communication

Dot.comm je vedecko-odborný, recenzovaný a multidisciplinárne zameraný časopis, ktorého poslaním je prostredníctvom príspevkov renomovaných odborníkov z domáceho aj zahraničného prostredia, podporovať tvorivý a inšpiratívny akademický dialóg a prispievať tak ku zvyšovaniu úrovne poznatkov v oblasti manažmentu, marketingu a médií, v rámci spoločensko-humanitných vedných disciplín. Príspevky vám umožnia nahliadnuť a lepšie porozumieť aktuálnym otázkam a problematike v oblasti masmediálnych štúdií, marketingovej komunikácie, manažmentu, sociológie, psychológie, pedagogiky, kulturológie, práva, ekonómie a ďalších vedných odborov.

Časopis vychádza dva krát ročne, texty príspevkov sú v slovenčine, angličtine, češtine, a poľštine. Všetky odborné a vedecké príspevky sú dvojito slepo recenzované.

Dot.comm je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky
Dot.comm is registered by the Ministry of Culture of Slovak Republic

Dot.comm © EAMMM, o.z.,