Publikačná etika

Všetky odborné a vedecké príspevky sú tzv. dvojito slepo recenzované poprednými autormi zo Slovenska i zo zahraničia (double-blind peer-reviewed).

Práva a povinnosti recenzentov

Dvojité slepé recenzovanie pomáha editorom pri rozhodovaní v rámci medzinárodnej vedeckej rady časopisu o zaradení príspevku do čísla časopisu a autorovi môže pomôcť doplniť a zlepšiť jeho príspevok. Ak sa ktorýkoľvek zo zvolených recenzentov cíti zaujatý, alebo z rôznych príčin nemôže vykonať objektívnu recenziu, uvedené skutočnosti sú dôvodom na zrieknutie sa recenzovania príspevku. V takom prípade redakčná rada postúpi recenzovanie príspevku inému recenzentovi.

Rukopisy, ktoré sú prijaté do recenzného konania sú považované za dôverný materiál prístupný len členom vedeckej a redakčnej rady časopisu. Informácie alebo myšlienky získané v priebehu recenzného konania a s ním nadväzujúcich činností sa považujú za dôverné a nesmú byť použité pre osobný prospech, alebo poskytnuté iným osobám mimo redakčnej a vedeckej rady. Recenzent pri vypracovaní posudku postupuje podľa vedeckou radou schválených kritérií, ktoré sú špecifikované vo formulári, pričom zvláštny dôraz kladie na pôvodnosť, originálnosť a aktuálnosť príspevku a jeho vedeckú korektnosť. Všetky závažné I menej závažné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o publikovaní príspevku musí recenzent uviesť v posudku (a to v jeho štrukturovanej alebo voľnej časti).

Práva a povinnosti autora

Autor príspevku alebo vedeckej štúdie by mal uviesť presný popis aktivít a objektívnu diskusiu o význame riešenej témy a získaných výsledkoch. Všetky použité zdroje  uvedie v súpise literatúry na konci príspevku.

V časopise zverejňujeme len pôvodné, pred tým nepublikované práce  a štúdie. Je prípustná, ak príspevky boli prezentované na konferenciách, alebo sympóziách, avšak neboli publikované alebo nie sú v recenznom konaní iného časopisu, zborníka alebo publikácie. Autorstvo príspevku by malo rešpektovať reálnu prácu na ňom a nemali by byť uvedení ako autori, tí ktorí sa na jeho práci nepodieľali.  Všetci autori, ktorí významne prispeli prácou na štúdii alebo odbornom článku by mali byť uvedení ako spoluautori. Prvý autor zodpovedá za to, že všetci spoluautori videli a schválili konečnú verziu rukopisu a dohodli sa na jeho predložení a zverejnení. Ak autor, alebo spoluautor zistí významnú chybu, alebo nepresnosť v ich/jeho práce, je jeho povinnosťou bezodkladne uvedenú skutočnosť oznámiť editorom časopisu a príspevok stiahnuť alebo opraviť.